Openbare consultatie open standaarden over: elektronische handtekeningen, e-facturatie en webrichtlijnen. Geef uw mening!

17 aug 2016

Experts vanuit de overheid en het bedrijfsleven hebben afgelopen maanden standaarden getoetst voor o.a. elektronische handtekening, e-facturatie en digitale toegankelijkheid. De expertadviezen zijn nu in openbare consultatie.

U kunt tot 16 september a.s. reageren op de adviezen van de expertgroepen. De expertadviezen en meer informatie over de procedure vindt u op onze pagina over de huidige openbare consultatie. Uw reacties en mening over de adviezen kunt u mailen naar Bureau Forum Standaardisatie onder vermelding van "openbare consultatie". Onderstaande standaarden zijn in consultatie:

Update lijst met aanbevolen Standaarden
Gezien de snelle ontwikkelingen in de ICT vergt de lijst met aanbevolen standaarden (voorheen 'gangbare standaarden') regelmatig onderhoud in de zin van aanvulling, aanpassing of opschoning van standaarden. De lijst is in zijn geheel geanalyseerd voor een update, waarbij is gekeken naar nieuw toe te voegen standaarden en wijzigingen op de standaarden die al op deze lijst staan. De aandacht van het onderzoek gaat met name uit naar standaarden op het gebied van internet- en beveiliging, e-facturatie en administratie, document- en (web)content.
 

Webrichtlijnen
In europa is er een nieuwe standaard voor de toegankelijkheid van ICT-producten en -diensten ontwikkeld (EN 301 549). Deze standaard wordt verplicht in de aanstaande richtlijn toegankelijkheid overheidswebsites voor websites en apps van de overheid. Medio 2018 moet deze zijn omgezet in nationale wetgeving. Het gevolg is dat de Webrichtlijnen, zoals deze nu op de 'Pas toe of leg uit'-lijst staat, aangepast moet worden om eenduidigheid te realiseren. Op welke wijze en met welke status? Daarvoor verwijzen we u naar het expertadvies en ontvangen we graag uw input.
 

Ades Baseline Profiles
In procedure zijn de standaarden voor geavanceerde elektronische handtekeningen: voor XML-documenten (XAdES), PDF-documenten (PAdES), CMS-documenten (CAdES) en documentcontainers/ZIP (ASiC). Elektronische handtekeningen worden gebruikt voor het ondertekenen van digitale documenten. Een elektronische handtekening is voor de ontvanger het bewijs dat een elektronisch document inderdaad afkomstig is van de ondertekenaar en dat deze de inhoud er van onderschrijft. De expertgroep adviseert om de AdES (Advanced Electronic Signature) Baseline Profiles op te nemen op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst.
 

Semantisch Model eFactuur
Het Semantisch Model eFactuur (SMeF) beschrijft welke gegevens er in een elektronische factuur opgenomen dienen te worden wat de samenhang en betekenis is tussen deze gegevens. SMeF stemt de semantiek van verschillende e-factuurstandaarden op elkaar af en legt de basis voor transformaties en eenduidige verwerking van facturen uit verschillende domeinen. De experts adviseren om SMeF 2.0 op te nemen op de lijst en het predicaat ‘uitstekend beheerproces’ toe te kennen.
 

Namens de voorzitter van het Forum Standaardisatie, Nico Westpalm van Hoorn, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze openbare consultatie.