Nieuw instellingsbesluit Forum Standaardisatie

19 mrt 2018

Het Forum Standaardisatie heeft een nieuw instellingsbesluit en kan daarmee weer voor 4 jaar aan de slag.

Het besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 maart 2018, nr. 2018-0000021715, houdende verlenging van de instelling van het Forum Standaardisatie is op 15 maart 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.
Het Forum heeft tot taak om te adviseren over interoperabiliteit en veilige en betrouwbare elektronische uitwisseling en (her)gebruik van gegevens tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers en tussen overheidsorganisaties onderling.

Belangrijkste activiteiten zijn en blijven het onderhouden van de ‘pas toe of leg uit’- lijst met verplichte open standaarden voor overheidsorganisaties en het bevorderen van adoptie en implementatie van open standaarden. Het Forum doet dat door middel van handreikingen, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten en in uiteenlopende samenwerkingsverbanden. Ook monitort het Forum de toename van het gebruik van open standaarden en volgt de internationale ontwikkelingen.

Het betreft de derde verlenging sinds de instelling van het Forum standaardisatie in 2006. Standaarden zijn in toenemende mate noodzakelijk voor het effectief uitwisselen van data, voor de benodigde veiligheid en voor de kwaliteit van de ICT-infrastructuur.
Het open standaardenbeleid is inmiddels verankerd in de aanpak van de generieke digitale infrastructuur en de naleving van het open standaardenbeleid is een verantwoordelijkheid van alle overheidsorganisaties, zowel op bestuurlijk niveau als in de uitvoering (inkoop én ICT), alsmede voor het bedrijfsleven als aanbieder en afnemer van digitale diensten. Het Forum Standaardisatie vervult al meer dan 10 jaar een centrale rol in de selectie en de toepassing van open standaarden voor de hele overheid en zal deze rol de komende jaren ook blijven vervullen.

Download hier het besluit.