2019-09-27

Op 24 september heeft het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) ingestemd met het voorstel om de beschrijvingen van het functioneel toepassingsgebied van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst te verduidelijken, waaronder Geo-standaarden, de bouwstandaarden COINS 2.0, VISI en IFC, de standaard voor de uitwisseling van ‘werkbriefjes van uitzendkrachten’ SETU en de ‘douane-standaard’ WDO. Naast verscherping stemde het OBDO ook in met het voorstel tot het beperken van het functioneel toepassingsgebied van COINS 2.0 tot grond-, weg- en waterbouw.

De ‘pas toe op leg uit’-lijst is over een periode van tien jaar gegroeid en daardoor is er weinig uniformiteit in de manier waarop de functioneel toepassingsgebieden zijn beschreven. Het Forum Standaardisatie besloot in 2017 om de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de ‘pas toe of leg uit’-lijst uniformer en duidelijker te beschrijven. Sindsdien past het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden. Hierdoor worden de beschrijvingen van de functioneel toepassingsgebieden eenduidiger en uniformer.

Meer informatie:

Hamerstukken verduidelijking en beperking