Status

Lijst status
Archief
Functioneel toepassingsgebied

Webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden en instellingen uit de publieke sector

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Vervangen door DigiToegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.0)

Nut

De Webrichtlijnen bevatten richtlijnen die content op websites en in webapplicaties optimaal bruikbaar en toegankelijk maken voor gebruikers op uiteenlopende apparaten en besturingssystemen. De Webrichtlijnen zorgen ervoor dat content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

In oktober 2016 zijn de Webrichtlijnen 2 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst vervangen door 'Digitale Toegankelijkheid'.

Werking

De Webrichtlijnen bestaan uit een verzameling regels die bij de bouw en het onderhoud van een website of webapplicatie toegepast dienen te worden om de toegankelijkheid van de content op de website te bevorderen en om de bouwkwaliteit te verhogen. Deze regels vallen in twee groepen:

 • De richtlijnen van de standaard WCAG 2.0, gepubliceerd door het W3C, zorgen voor de toegankelijkheid van de content, ook voor mensen met een functiebeperking.
 • De richtlijnen van Principe Universeel zorgen voor bouwkwaliteit, waardoor de content duurzaam, uitwisselbaar en goed te onderhouden wordt.
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Webrichtlijnen
Versie
2.0
Beheerorganisatie
Logius

Toepassing

Conformiteitstest

De volgende sites helpen om een website of een document te testen op een aantal aspecten van WCAG 2.0 (de toegankelijksrichtlijnen die besloten liggen in EN 301 549 en Webrichtlijnen):

Dit zijn geen formele conformiteitstests.  Een aantal aspecten van webrichtlijnen kan niet automatisch getest worden, en vereist validatie met menselijke tussenkomst.

Organisaties als Stichting drempelvrij.nl en Stichting Accessibility kunnen u helpen met het testen en/of certificeren van uw website en webcontent op WCAG 2.0. Ook zijn er tools om geautomatiseerde tests uit te voeren, zoals SiteImprove en GewoonToegankelijk.

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Versie 2 vervangt de eerder opgenomen versie 1.2 van de Webrichtlijnen.

De Europese standaard EN 301 549 voor de toegankelijkheid van ICT producten en diensten wordt eind 2016 op Europees niveau verplicht gesteld. De Nederlandse overheid zal deze medio 2018 omzetten in nationale wetgeving. Het Forum Standaardisatie heeft na een openbare procedure besloten om Webrichtlijnen 2 te vervangen door EN 301 549 en WCAG 2.0 (samen opgenomen onder de noemer 'Digitale Toegankelijkheid') op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst.

Adoptieadviezen

De 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting voor Webrichtlijnen geldt voor web gebaseerde diensten die een overheidsorganisatie aanbiedt aan burgers, bedrijven en andere overheden. De 'pas-toe-of-leg-uit' verplichting geldt niet voor intranetten en websites die alleen binnen een overheidsorganisatie worden gebruikt. Toegankelijkheid van intranetten is daarom niet onbelangrijk. Door interne websites niet universeel toegankelijk te maken kan een organisatie bepaalde (groepen) werknemers uitsluiten. Ook kan het moeilijker worden voor gebruikers om informatie te vinden en hergebruiken. Het is daarom zeer aan te bevelen om ook voor intranetten, interne websites en web applicaties de Webrichtlijnen toe te passen.

Uitstekend beheer
Nee
Datum van aanmelding
2010-12-01
Datum van besluit
2011-06-23

Overig

Toelichting

Webrichtlijnen 2 zijn behalve op websites, ook van toepassing op de documenten die via die websites toegankelijk zijn. PDF en ODF documenten die door de overheid gepubliceerd worden moeten dus voldoen aan Webrichtlijnen 2.

Waarvoor geldt de verplichting

Bij de bouw of aanschaf van een website of webapplicatie bedoeld voor burgers, bedrijven en andere overheden. Strikt genomen geldt de verplichting niet voor intranet-websites die alleen binnen een overheidsorganisatie worden gebruikt.

Leveranciers
Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal Webrichtlijnen met name voorkomen onder de volgende categorieën en CPV codes:

 • 48224000-4 Software voor webpage-editen
 • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
 • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
 • 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites
 • 48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
 • 72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
 • 72512000-7 Documentbeheerdiensten
 • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
Advies aan beheerder

Bij de opname heeft het College Standaardisatie het ministerie van Binnenlandse Zaken opgeroepen om een viertal aanvullende acties ter verdere bevordering van de adoptie van Webrichtlijnen versie 2 uit te voeren, namelijk:

 1. Bieden van voldoende implementatieondersteuning;
 2. Uitwerken van adoptiestrategie;
 3. Aanpassen en heroverwegen van regelgeving;
 4. Webrichtlijnen internationaal inbrengen.