Status

Lijst status
Archief
Functioneel toepassingsgebied

Stosag moet worden toegepast op digitaal container- en pasmanagement voor afval en grondstoffen.

Organisatorisch werkingsgebied

Gemeenten en gemeentelijke afvalinzamelaars.

Europese status
Nee

Nut en werking

Typering

Afvalinzameling- en verwerking

Nut

Bij afvalregistratie wordt vastgelegd welk soort afval, in welke hoeveelheden door een persoon of partij wordt aangeboden. Voor deze registratie worden verschillende digitale middelen gebruikt zoals passen, om containers te openen, chips op containers en afvalwagens, om onderling te communiceren en tenslotte de backoffice systemen, om de afvalgegevens te verwerken.

Deze digitale middelen zijn veelal zodanig op elkaar afgestemd dat ze moeten worden afgenomen bij dezelfde leverancier. Gemeentelijke afvalinzamelaars zijn echter gebaat bij een leveranciersonafhankelijke uitvoering waarmee een vendor lock-in wordt voorkomen, innovatie wordt bevorderd en (gemeentelijke) samenwerking makkelijker en goedkoper wordt gemaakt. De STOSAG standaard voorziet hierin.

Werking

De STOSAG standaard beschrijft het proces van informatieuitwisseling op een viertal koppelvlakken tussen chippas, bechipte containers, chiplezer en backoffice systemen, elk voor een afzonderlijk proces van informatie-uitwisseling. De processen zijn:

  1. Communicatie tussen chipkaarten en (ondergrondse)verzamelcontainers met toegangsidentificatie;
  2. Communicatie tussen bechipte minicontainers en identificatiesystemen op de inzamelwagen;
  3. Communicatie tussen verzamelcontainers en back-office systemen;
  4. Communicatie tussen de systemen op de inzamelwagen en back-office systemen.
Domein
Trefwoorden

Detailinformatie

Volledige naam
Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen
Versie
1.0
Beheerorganisatie
STOSAG / NVRD

Toepassing

Hulpmiddelen

Op de website van de beheerorganisatie STOSAG is meer informatie over de standaard te vinden: www.stosag.nl

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) besloot op 29 november 2018 op advies van het Forum Standaardisatie om STOSAG 1.0 te verwijderen van de pas-toe-of-leg-uit lijst.  Voor details zie het Forumadvies STOSAG zoals overgenomen door het OBDO.

Uitstekend beheer
Nee
Datum van aanmelding
2011-05-03
Datum van besluit
2011-11-15

Overig

Waarvoor geldt de verplichting

Bij investeren in ICT-systemen die gebruikt worden bij afvalinzameling en afvalverwerking.

Aandachtspunten

Meer informatie over hoe om te gaan met STOSAG in aanbestedingen kunt u vinden in dit document: http://www.stosag.nl/files/Toelichting%20STOSAG%20bij%20aanbestedingen.pdf