Status

Lijst status
Archief
Functioneel toepassingsgebied

De verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland (waaronder overheden) en de ontvangst hiervan door overheden.

Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector. Met uitzondering van vertegenwoordiging en van de Nederlandse overheid in het buitenland.

Nut en werking

Typering

e-Facturatie

Nut

Versie 1.3 is vervangen door versie 2.0. Het Semanitische factuurmodel is een standaard voor electronisch factureren. Het model geeft duidelijkheid aan overheden en bedrijven (gebruikers en ICT-aanbieders) over de elementen en gegevens die op facturen naar overheidsorganisaties gebruikt dienen te worden (specifiek voor de Nederlandse situatie).

 

Werking

De standaard beschrijft welke gegevenselementen er in een elektronische factuur opgenomen dienen en kunnen worden, wat de samenhang is tussen deze elementen en wat de betekenis is van deze elementen. Daarnaast bevat de standaard mappings van de gegevenselementen naar SETU (staat op de 'pas toe of leg uit' –lijst) en de internationale UBL standaard zoals UBL SI (Simpler Invoicing) en UBL OHNL. Dit zijn twee veelgebruikte standaarden voor elektronisch factureren. Dankzij de mappings kunnen gebruikers van deze standaarden op een eenvoudige uniforme wijze elektronisch naar de overheid factureren. Mappings naar andere standaarden zijn bovendien ook mogelijk.

Detailinformatie

Volledige naam
Semantisch Model e-Facturatie
Versie
1.3
Beheerorganisatie
NEN

Toepassing

Hulpmiddelen

Bij de beheerorganisatie NEN en TNO zijn hulpmiddelen te vinden over hoe de standaard te implementeren, hoe de standaard werkt en hoe de standaard wordt beheerd, ga hiervoor naar: https://smef-standaard.nl/

Conformiteitstest

Toetsingsinformatie

Toelichting bij opname

Forum Standaardisatie heeft in 2010 de aanbeveling gedaan om te komen tot een nationale semantische standaard voor elektronisch factureren. Het semantisch model e-factureren geeft invulling aan deze aanbeveling.

 

In het Forumadvies van oktober 2012 worden een aantal criteria genoemd waar op dat moment nog niet (volledig) aan werd voldaan. College standaardisatie besloot in november 2012 dat deze standaard kon worden opgenomen, mits deze laatste punten naar tevredenheid zijn ingevuld. In mei 2013 heeft de beheerder gerapporteerd over de laatste openstaande punten en heeft het Forum geconstateerd dat in voldoende mate is voldaan aan de laatste openstaande voorwaarden. In juni is daarom de standaard op de 'pas toe of leg uit' -lijst opgenomen. 

 

Nationaal en internationaal zijn verschillende e-factuurstandaarden in ontwikkeling en in gebruik. Om de waarde van het semantische factuurmodel voor elektronisch factureren verder te vergroten is het noodzakelijk deze ontwikkelingen actief te volgen en hier vanuit het semantische model aansluiting bij te zoeken. Om deze ontwikkelingen inzichtelijk te maken heeft het Forum een samenhang en adoptie onderzoek laten uitvoeren naar de verschillende e-facturatie standaarden. Zie hiervoor ook de themapagina over e-facturatie.

 

Februari 2015 heeft het Forum besloten om versie 1.2.7. op de lijst aan te passen naar versie 1.3, dit vanwege de beperkte wijzigingen tussen beide versies.

 

Op dit moment loopt er een toets naar de 2.0 versie van de standaard. Tegelijkertijd wordt gekeken of de standaard in aanmerking komt voor uitstekend beheer.

Uitstekend beheer
Nee
Datum van aanmelding
2011-06-11
Datum van besluit
2013-06-17

Overig

Toelichting

SMeF heeft tot doel om op semantisch niveau te komen tot één model voor elektronische facturen. Hierdoor wordt heteenvoudiger om meerdere standaarden te ondersteunen omdat een dergelijk model overheid en bedrijfsleven duidelijkheid biedt over welke elementen er op een elektronische factuur opgenomen dienen te worden ongeacht de onderliggende techniek van uitwisseling. De onderliggende techniek is gespecificeerd in bijvoorbeeld de SETU en UBL standaard. Dit zijn twee veelgebruikte standaarden voor elektronisch factureren.Dankzij mappings kunnen gebruikers van deze standaarden op een eenvoudige uniforme wijze elektronisch naar de overheid factureren. Mappings naar andere standaarden zijn bovendien ook mogelijk.

 UBL staat niet op de lijst met standaarden van Forum Standaardisatie.

Waarvoor geldt de verplichting

Bij het investeren in ICT-systemen voor elektronisch betalingsverkeer dienen de uitwisselingsberichten (denk aan UBL of HR-XML) te voldoen aan SMEF.

Sjabloon-bestektekst

Voor de volgende inkoopnummers en beschrijvingen is de standaard sowieso relevant

 

Financieel /administratieve systemen
48400000-2 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
48440000-4 Software voor financiële analyse en boekhouding
48444100-3 Factureringssysteem
79999200-5 Factureringsdiensten

Advies aan beheerder

Bij de toetsingsprocedure zijn de volgende adviezen meegegeven

  1. Stel een roadmap op waarin concreet wordt weergegeven hoe vanuit het beheer van het Semantische model aansluiting wordt gezocht bij de ontwikkeling van Europese standaardisatie-initiatieven. Hoe de beheerder de implementatie van het semantische model ondersteund bij die delen van de overheid, waar het model nog niet wordt gebruikt. De beheerder wordt gevraagd bij het opstellen van de roadmap zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken en het resultaat na opname van het semantische factuurmodel, aan het Forum te rapporteren.
  2. Biedt de documentatie van het Semantisch Model Elektronische Factuur aan onder een Creative Commons licentie.   Status: Deze licentie wordt weergegeven op de website en deze is ook in de documentatie zelf opgenomen.
  3. Neem in het beheermodel de criteria op die de stuurgroep hanteert wanneer zij nieuwe leden benoemt.
  4. Vermeld in het beheermodel dat de mogelijkheid om wijzigingsverzoeken in te dienen voor iedere belanghebbende open staat.
  5. Breng een scheiding aan tussen het semantisch factuurmodel en de mappings naar de factuurstandaarden en geef duidelijk weer hoe het (versie)beheer van deze onderdelen zich tot elkaar verhoudt. Status:  het model en de bijbehorende zijn mappings gescheiden. In de documentatie zal nog wel beter moeten worden weergegeven hoe verschillende versies van documentatie/specificaties en mappings aan elkaar relateren.