Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.0)

Over de standaard

Beschrijving

Toegankelijkheid websites

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)

Uitleg

Nut

De standaard EN 301 549 voorziet in het toegankelijk maken van overheidswebsites. EN 301 549 bevat de technische WCAG 2.0 richtlijnen die content op websites en in web-applicaties optimaal bruikbaar en toegankelijk maken voor gebruikers op uiteenlopende apparaten en besturingssystemen. Deze richtlijnen zorgen ervoor dat content op websites en in web-applicaties ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

Werking

EN 301 549 beschrijft regels die bij de bouw en onderhoud van een website of web-applicatie toegepast dienen te worden om de toegankelijkheid van de content op de website te bevorderen. De WCAG 2.0 richtlijnen gepubliceerd door W3C vormen een onderdeel van EN 301 549 en geven technische voorschriften voor de toegankelijkheid van content op websites, ook voor mensen met een functiebeperking. EN 301 549 geeft naast de WCAG 2.0 richtijnen ook aanwijzingen aan Inkoop en richt zich verder op niet-webgebaseerde informatie in mobiele applicaties, documenten en hardware. EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.0 vervangt Webrichtlijnen 2.0 op de 'pas-toe-of-leg-uit' lijst. Webrichtlijnen 2.0 was net als EN 301 549 gebaseerd op WCAG 2.0, waardoor er in technisch opzicht niets veranderd aan de toegankelijkheidseisen die aan overheidsinformatie worden gesteld.

Waarvoor geldt de verplichting

Bij de bouw of aanschaf van een website of webapplicatie bedoeld voor burgers, bedrijven en andere overheden. 

Trefwoorden
Website

Detailinformatie

Beheerorganisatie
ETSI
Uitstekend beheer
Nee
Volledige naam
Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe
Version
1.1.2

Inkoop

Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal DigiToegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.0) voornamelijk voorkomen onder de volgende categoriën en CPV codes:

 • 48224000-4 Software voor webpage-editen
 • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
 • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
 • 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites
 • 48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
 • 72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
 • 72512000-7 Documentbeheerdiensten
 • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie

Implementatie

Conformiteitstest

De volgende sites helpen om een website of een document te testen op een aantal aspecten van WCAG 2.0 (de technische toegankelijksrichtlijnen die besloten liggen in EN 301 549):

Dit zijn geen formele conformiteitstests.  Een aantal aspecten van WCAG 2.0 kan niet automatisch getest worden, en vereist validatie met menselijke tussenkomst.

Organisaties als drempelvrij.nlgewoontoegankelijk.nl en accessibility.nl kunnen u helpen met het testen en certificeren van uw website en web content op WCAG 2.0.

Community en Organisaties

Op digitoegankelijk.nl vindt u informatie over digitale toegankelijkheid en in het bijzonder de standaard EN 301 549 en WCAG 2.0.

Verder ondersteunen en stimuleren diverse organisaties het gebruik van EN 301 549 en WCAG 2.0 waaronder Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Kamer van Koophandel en de Stichting Drempelvrij.

Toelichting

EN 301 549 is specifiek ontwikkeld in kader van de Europese richtlijn overheidsopdrachten (omgezet in de gewijzigde Aanbestedingswet), als Europese standaard voor de toegankelijkheid van ICT producten en diensten. EN 301 549 bevat de WCAG 2.0 richtlijnen en moet uiterlijk medio 2018 omgezet zijn in nationale wetgeving.

Domein
Document & (Web)Content

Forum-adviezen

Adoptieadviezen

Het Forum Standaardisatie doet ten aanzien van de adoptie van de EN 301549 standaard de volgende oproepen:

 1. De oproep aan BZK om een duidelijke roadmap (o.a. infographic) op te stellen over de verplichting en hoe te komen tot implementatie. Daarbij wordt BZK opgeroepen om dit op de website digitoegankelijk.nl te plaatsen zodat voor iedereen duidelijk is wat er staat te gebeuren door adequate informatie en inzicht in beleidsontwikkelingen. Daarnaast het verzoek te bekijken of de uitvoerende partijen actief betrokken kunnen worden bij het beheer en dit vervolgens in de roadmap op te nemen.
 2. De oproep aan BZK om, gegeven de maatschappelijke betrokkenheid rond dit onderwerp, zorgvuldig te communiceren en ervoor te zorgen dat de juiste organisaties betrokken zijn.
 3. De oproep aan de Europese commissie om in een Nederlandse vertaling van EN 301 549 te voorzien.
 4. De Oproep aan ETSI om inzicht te geven in de beheerdocumentatie van EN 301 549 en beter te communiceren over implementatie van de standaard.

Het Forum Standaardisatie vraagt de bovengenoemde partijen opgeroepen partijen om één jaar na opname van de standaard over de voortgang op deze punten te rapporteren.

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

EN 301 549 is van toepassing op webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten. 

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Toelichting bij opname

De standaard is ook van toepassing op de documenten die via die websites toegankelijk zijn. PDF en ODF documenten die door de overheid gepubliceerd worden moeten dus voldoen aan EN 301 549 (en dus aan WCAG 2.0, dat onderdeel uitmaakt van EN 301 549).

De 'pas-toe-of-leg-uit' lijst van het Forum Standaardisatie heeft betrekking op standaarden ter bevordering van interoperabiliteit tussen organisaties. Het toepassingsgebied van EN 301 549 heeft daarom betrekking op informatie en diensten die overheidsorganisaties via websites aanbieden aan burgers, bedrijven en andere overheden en geldt formeel niet voor websites die alleen intern binnen een overheidsorganisatie worden gebruik ('intranet'). Toch is het zeer aan te bevelen om ook voor interne websites ('intranets') de EN 301 549 / WCAG 2.0 richtlijnen toe te passen.

Zodra er op Europees niveau voor EN 301 549 besloten is over H10 non-web informatie (digitale informatie die niet via een website wordt aangeboden) en H11 non-web software (mobiele applicaties) is het mogelijk dat het toepassingsgebied wordt uitgebreid.

Datum van aanmelding
26-04-2016
Datum van besluit
19-10-2016