Over de standaard

Beschrijving

Toegankelijkheid websites

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)

Uitleg

Nut

De standaard EN 301 549 voorziet in het toegankelijk maken van overheidswebsites. EN 301 549 bevat de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.0, die ervoor zorgt dat content op websites en in webapplicaties ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

Werking

EN 301 549 is een Europese toegankelijkheidsstandaard. De standaard beschrijft voor een breed scala aan ICT-toepassingen aan welke eisen deze moeten voldoen om toegankelijk te zijn voor mensen met een functiebeperking. Voor websites en webapplicaties verwijst EN 301 549 naar een andere internationale standaard: WCAG 2.0 (Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webcontent). Deze standaard is in 2008 gepubliceerd door het W3C. EN 301 549 bevat ook richtlijnen voor niet-webgebaseerde informatie in mobiele applicaties, documenten en hardware. De standaard bevat daarnaast aanwijzingen voor de inkoop van ICT-producten en -diensten.

EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.0 vervangt Webrichtlijnen 2 op de 'pas-toe-of-leg-uit'-lijst. Webrichtlijnen 2 was net als EN 301 549 gebaseerd op WCAG 2.0, waardoor er in de praktijk niets verandert aan de toegankelijkheidseisen die aan overheidsinformatie worden gesteld.

Trefwoorden
Website

Detailinformatie

Beheerorganisatie
ETSI
Uitstekend beheer
Nee
Volledige naam
Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe
Version
1.1.2
Waarvoor geldt de verplichting

Bij de bouw of aanschaf van een website of webapplicatie bedoeld voor burgers, bedrijven en andere overheden. 

Implementatie

Toelichting

EN 301 549 is ontwikkeld in het kader van de Europese richtlijn overheidsopdrachten (omgezet in de gewijzigde Aanbestedingswet), als Europese standaard voor de toegankelijkheid van ICT-producten en -diensten. Een andere Europese richtlijn stelt EN 301 549 verplicht voor overheidsinstanties. Het gaat om de richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. Deze richtlijn moet uiterlijk medio 2018 omgezet zijn in nationale wetgeving. Vanaf dat moment zal het voor overheidsinstanties wettelijk verplicht zijn om aan EN 301 549 te voldoen.

Domein
Document & (Web)Content
Conformiteitstest

De volgende sites helpen om een website of een document te testen op een aantal aspecten van WCAG 2.0 (de toegankelijksrichtlijnen die besloten liggen in EN 301 549):

Dit zijn geen formele conformiteitstests.  Een aantal criteria van WCAG 2.0 kan niet automatisch getest worden, en vereist handmatige controle.

Organisaties als Stichting drempelvrij.nl en Stichting Accessibility kunnen u helpen met het testen en/of certificeren van uw website en webcontent op WCAG 2.0. Ook zijn er tools om geautomatiseerde tests uit te voeren, zoals SiteImprove en GewoonToegankelijk.

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

EN 301 549 is van toepassing op webgebaseerde informatie-, interactie-, transactie- en participatiediensten. 

Organisatorisch werkingsgebied

Nederlandse overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.

Toelichting bij opname

De standaard is ook van toepassing op de documenten die via die websites toegankelijk zijn. PDF en ODF documenten die door de overheid gepubliceerd worden moeten dus voldoen aan EN 301 549 (en dus aan WCAG 2.0, dat onderdeel uitmaakt van EN 301 549).

De 'pas-toe-of-leg-uit' lijst van het Forum Standaardisatie heeft betrekking op standaarden ter bevordering van interoperabiliteit tussen organisaties. Het toepassingsgebied van EN 301 549 heeft daarom betrekking op informatie en diensten die overheidsorganisaties via websites aanbieden aan burgers, bedrijven en andere overheden en geldt formeel niet voor websites die alleen intern binnen een overheidsorganisatie worden gebruik ('intranet'). Toch is het zeer aan te bevelen om ook voor interne websites ('intranets') de EN 301 549 / WCAG 2.0 richtlijnen toe te passen.

Zodra er op Europees niveau voor EN 301 549 besloten is over H10 non-web informatie (digitale informatie die niet via een website wordt aangeboden) en H11 non-web software (mobiele applicaties) is het mogelijk dat het toepassingsgebied wordt uitgebreid.

Datum van besluit
19-10-2016
Datum van aanmelding
26-04-2016

Adoptieadviezen

Adoptieadviezen

Het Forum Standaardisatie doet ten aanzien van de adoptie van de EN 301549 standaard de volgende oproepen:

 1. De oproep aan BZK om een duidelijke roadmap (o.a. infographic) op te stellen over de verplichting en hoe te komen tot implementatie. De beheerder van de standaard heeft aan deze oproep voldaan. Informatie hierover is te vinden op de website digitoegankelijk.nl.
 2. De oproep aan BZK om, gegeven de maatschappelijke betrokkenheid rond dit onderwerp, zorgvuldig te communiceren en ervoor te zorgen dat de juiste organisaties betrokken zijn.
 3. De oproep aan de Europese commissie om in een Nederlandse vertaling van EN 301 549 te voorzien.
 4. De Oproep aan ETSI om inzicht te geven in de beheerdocumentatie van EN 301 549 en beter te communiceren over implementatie van de standaard.

Het Forum Standaardisatie vraagt de bovengenoemde partijen opgeroepen partijen om één jaar na opname van de standaard over de voortgang op deze punten te rapporteren.

Inkoop

Sjabloon-bestektekst

Voor Inkoop zal DigiToegankelijk (EN 301 549 met daarin opgenomen WCAG 2.0) voornamelijk voorkomen onder de volgende categoriën en CPV codes:

 • 48224000-4 Software voor webpage-editen
 • 72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
 • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie
 • 72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites
 • 48300000-1 Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
 • 72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit
 • 72512000-7 Documentbeheerdiensten
 • 72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie