Over de standaard

Beschrijving

Veilige berichtuitwisseling

Lijst status
Verplicht (pas toe leg uit)

Uitleg

Nut

Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden.

Werking

Digikoppeling bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties.

Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer:

  1. Bevragingen; een vraag waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, dan hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.
  2. Meldingen; men levert een bericht en pas (veel) later komt eventueel een reactie terug. In dat geval is snelheid van afleveren minder belangrijk. Als een partij even niet beschikbaar is om het bericht aan te nemen, dan is het juist wel gewenst dat het bericht nogmaals wordt aangeboden. 

Aan versie 2.0 van Digikoppeling is o.a. de specifiactie voor grote berichten toegevoegd, de mogelijkheid om attachments toe te voegen en om security op berichtniveau toe te passen.

Trefwoorden
Basisregistraties
Beveiliging
Netwerk
Zaakgegevens

Detailinformatie

Beheerorganisatie
Logius
Uitstekend beheer
Nee
Volledige naam
ebMS WUS en GB (Grote Berichten) zoals nader gespecificeerd binnen Digikoppeling (voorheen OSB)
Version
2.0
Waarvoor geldt de verplichting

Digikoppeling is van toepassing bij aanschaf of ontwikkeling van systemen bedoeld voor gestructureerde berichtenuitwisseling met voorzieningen die onderdeel zijn van de GDI (zoals de basisregistraties) en berichtverkeer dat sectoroverstijgend is.

 

Uitgezonderd zijn: de uitwisseling van Geo-informatie (daarvoor bestaat NEN3610) en de gevallen waarin de aanbieder van gegevens vaststelt dat geen noodzaak bestaat om de afnemer van de gegevens te authenticeren.

Implementatie

Toelichting

Digikoppeling 2.0 op de ‘pas toe of leg uit’-lijst wordt op termijn vervangen door Digikoppeling. De status hiervan volgt u op "in behandeling".

Domein
Stelselstandaarden
Leveranciers

De volgende leveranciers hebben het leveranciersmanifest ondertekend en geven aan expertise m.b.t. deze standaard te bezitten:

Toetsingsinformatie

Functioneel toepassingsgebied

Geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen informatiesystemen voor sectoroverstijgend berichtenverkeer, op basis van drie koppelvlakstandaarden:

  • DK ebMS standaard voor meldingen tussen informatiesystemen
  • DK WUS standaard voor de bevraging van informatiesystemen
  • DK GB standaard voor de uitwisseling van grote berichten
Organisatorisch werkingsgebied

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), semi-overheden en instellingen uit de publieke sector.
 
Het werkingsgebied van de standaard is bedoeld voor intersectoraal verkeer en verkeer met basisregistraties en kent geen verplichting binnen sectoren. Het Forum is wel van mening, dat gebruik binnen sectoren ook aanbevelenswaardig is en roept de beheerder van de standaard dan ook op dit gebruik te promoten.

Toelichting bij opname

Digikoppeling versie 2 is backward compatible met versie 1.

Datum van besluit
17-06-2013
Datum van aanmelding
08-11-2012
Europese status (MSP)
Nee

Adoptieadviezen

Advies aan beheerder

Het College geeft de volgende aanvullende adviezen aan de beheerder van de standaard:

In het kader van samenhang tussen standaarden:

De beheerder van Digikoppeling wordt opgeroepen om samen met de beheerder van de Geo-standaarden een bondige beschrijving op te stellen waarbij duidelijk wordt beschreven wanneer welke standaard van toepassing is bij het uitwisselen van geo-informatie, hoe deze standaarden zich tot elkaar verhouden en waar het snijvlak ligt van deze twee standaarden. Forum standaardisatie zal hierbij ondersteunen en deze informatie op haar website weergeven.

Om bij de toetsing van een volgende versie van de standaard voor de status 'Uitstekend beheerproces' in aanmerking te komen dient tenminste:
Geformaliseerd te worden hoe marktpartijen kunnen bijdragen aan het beheer en ontwikkelproces rond de standaard. Concreet zou de beheerder leveranciers moeten toelaten tot het technisch overleg Digikoppeling.

Dient alle documentatie (inc. notulen) m.b.t. de besluitvorming over de standaard, eenduidig online beschikbaar te zijn, zodat eenvoudig te achterhalen is welke versie van de standaard, met welke functionaliteit, op welk moment door de eigenaar/beheerder is vastgesteld.