14-07-2017

Op 22 december 2016 is het voorontwerp van het wetsvoorstel generieke digitale infrastructuur (GDI) gepubliceerd om burgers, bedrijven en (semi)overheden te informeren en de mogelijkheid te bieden om op de inhoud te reageren. De ontwerpwet GDI is tot 31 maart jl. in consultatie geweest en heeft vele reacties opgeleverd.

Open Standaarden
Het op grond van de Wet GDI kunnen verplichten tot het gebruik van standaarden wordt over het algemeen toegejuicht. In enkele reacties wordt verzocht om de gehele ‘pas toe of leg uit’-lijst wettelijk te verplichten en een sanctiebepaling op te nemen. Over het algemeen vragen overheidorganisaties om maatwerk en aandacht voor de implementatiekosten. In dat licht wordt verzocht uitvoeringstesten te laten uitvoeren op de concept-lagere regelgeving.

De voorbereiding van de lagere regelgeving, die de toepassing van bepaalde standaarden zal verplichten, wordt voortgezet. Maatwerk wordt toegepast door per te verplichten standaard een passend organisatorisch- en functioneel toepassingsgebied vast te stellen in lagere regelgeving. Wanneer de desbetreffende concept-algemene maatregel van bestuur gereed is, zal deze ter consultatie gepubliceerd worden. Met behulp van de reacties wordt vervolgens in de algemene maatregel van bestuur bepaald voor welke organisaties – en in welke situaties de toepassing van de betreffende standaard verplicht is.

Consultatie wet GDI
Na het zomerreces, op donderdag 21 september van 15.00 - 17.00 in het New Babylon Meeting Center organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bijeenkomst voor de afzenders van de consultatiereacties en andere belangstellenden om de wetsbepaling over standaarden nader toe te lichten, waarbij ruimte zal zijn om in te gaan op individuele vragen en vooruit kan worden gekeken naar de volgende stappen. Het Forum Standaardisatie zal deze bijeenkomst faciliteren.

Klik hier voor het aanmeldformulier.