Over Forum Standaardisatie

Forum Standaardisatie is ingesteld door de Nederlandse overheid om het gebruik van open standaarden te stimuleren binnen de publieke sector. Deze open standaarden ondersteunen een veilige uitwisseling en hergebruik van gegevens binnen de publieke sector. 

Vergaderdata 2017

Het Forum vergadert over onderwerpen en voorstellen met betrekking tot open standaarden en interoperabiliteit. De vergaderingen zijn alleen toegankelijk voor de leden van het Forum Standaardisatie en genodigden.

De vergaderdata in 2017 zijn:

 • woensdag 8 maart
 • woensdag 19 april
 • woensdag 14 juni
 • woensdag 11 oktober
 • woensdag 13 december

Bekijk ook de agenda's en vergaderstukken van 2016 en voorgaande jaren

Wat doet Forum Standaardisatie 

Het Forum Standaardisatie

 • Stimuleert de toepassing van open standaarden binnen de publieke sector
 • Onderhoudt de lijst met verplichte open standaarden voor de publieke sector
 • Monitort de adoptie en naleving van het open standaarden beleid
 • Adviseert over toepassing van gestandaardiseerde voorzieningen en elektronische diensten
 • Toetst gestandaardiseerde voorzieningen op herbruikbaarheid 
 • Adviseert (inter)nationaal over interoperabiliteit en standaardisatie binnen de economische topsectoren

Leden van het Forum Standaardisatie 

De leden van Forum Standaardisatie zijn deskundigen uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap:

 • Nico Westpalm van Hoorn, voorzitter
 • Bob Papenhuijzen (Logius), secretaris
 • Erwin Bleumink (Surfnet)
 • Bruun Feijen (Ministerie van Financiën)
 • Cor Franke (Franke Interim Management)
 • Gerard Hartsink (financiële sector)
 • Gé Linssen (Ministerie van Economische Zaken)
 • Joop van Lunteren (PBLQ HEC), adviseur
 • Steven Luitjens (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 • David de Nood (VNO-NCW MKB-Nederland)
 • Wim van Nunspeet (CBS)
 • Marcel Reuvers (Geonovum)
 • Piet Ribbers (Universiteit van Tilburg)
 • Nico Romijn (KING)
 • Anneke Spijker (Interprovinciaal Overleg)
 • Michiel Steltman (DINL)
 • Rob Verweij (Rinis)
 • Hans Wanders (CIO Rijk)

Bureau Forum Standaardisatie

Bureau Forum Standaardisatie (BFS) voert het secretariaat en is het uitvoeringsorgaan van het Forum Standaardisatie. Het bureau is gehuisvest bij Logius, de digitale dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministeries van EZ en BZK zijn samen de opdrachtgever van Forum Standaardisatie.

Medewerkers van Bureau Forum Standaardisatie vindt u bij Contact.

College Standaardisatie

Het College Standaardisatie is sinds het najaar van 2014 voortgezet in het Nationaal Beraad. Tot 4 september 2014 bestond het College Standaardisatie uit zestien topambtenaren van verschillende overheidsorganisaties die betrokken waren bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid over open standaarden. In het instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie vindt u een uitgebreide omschrijving van de taken van het College. Het College werd geadviseerd door het Forum Standaardisatie.