Doel en taken Forum Standaardisatie

Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector.
Om dit te bereiken,

 • Stimuleert Forum Standaardisatie de toepassing van open standaarden binnen de publieke sector
 • Onderhoudt Forum Standaardisatie de lijst met verplichte open standaarden voor de publieke sector
 • Monitort Forum Standaardisatie de adoptie en naleving van het open standaarden beleid
 • Adviseert Forum Standaardisatie over toepassing van gestandaardiseerde voorzieningen en elektronische diensten
 • Toetst Forum Standaardisatie gestandaardiseerde voorzieningen op herbruikbaarheid 
 • Adviseert Forum Standaardisatie (inter)nationaal over interoperabiliteit en standaardisatie binnen de economische topsectoren

 

Leden van het Forum Standaardisatie 

Forum Standaardisatie bestaat uit deskundigen afkomstig uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. De leden worden benoemd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en hebben zitting in het Forum op persoonlijke titel. De leden zijn thans:
 

 • Larissa Zegveld, voorzitter (Wigo4it)
 • Rudi Bekkers (Technische Universiteit Eindhoven)
 • Gijs Boudewijn (Betaalvereniging)
 • Yvonne van der Brugge, secretaris (Logius)
 • Thomas Faber (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
 • Cor Franke (Franke Interim Management)
 • Gerard Hartsink (financiële sector)
 • Marc van Hilvoorde (namens CIO Rijk)
 • Floor Jas (Surfnet)
 • Hetty Lucassen (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, DIO)
 • Joop van Lunteren, adviseur (PBLQ HEC)
 • Wim van Nunspeet (CBS)
 • Benno Overeinder (NLnet Labs)
 • Friso Penninga (Geonovum)
 • Theo Peters (VNG Realisatie)
 • Ad Reuijl (Manifestgroep/CIP)
 • Harry Roumen (Belastingdienst)
 • Gerard Smits (Waterschapshuis)
 • Anneke Spijker (Interprovinciaal Overleg)
 • Michiel Steltman (DINL)
 • Rob Verweij (Rinis)

 

Vergaderdata 2020

Forum Standaardisatie vergadert vijf keer per jaar over onderwerpen en voorstellen met betrekking tot open standaarden en interoperabiliteit. De stukken zijn openbaar en te vinden op deze website onder vergaderingen.

De vergaderdata in 2020 zijn:

 • woensdag 4 maart
 • woensdag 6 mei
 • woensdag 24 juni
 • woensdag 7oktober
 • woensdag 9 ecember

 

Bureau Forum Standaardisatie

Bureau Forum Standaardisatie (BFS) voert het secretariaat en is het uitvoeringsorgaan van het Forum Standaardisatie. Het bureau is gehuisvest bij Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministeries van BZK en EZK zijn de opdrachtgevers. Medewerkers van Bureau Forum Standaardisatie vindt u bij Contact.

 

Overheidsbrede Overleg Digitale Overheid (OBDO), sinds 2018 in plaats van Nationaal Beraad en College Standaardisatie

Het Overheidsbrede Overleg Digitale Overheid (OBDO) ging op 8 maart 2018 van start en nam daarbij de taken over van het Nationaal Beraad en daarvoor het College Standaardisatie als het gaat om de verantwoordelijkheid ten opzichte van het Forum Standaardisatie. Het OBDO besluit sindsdien over de adviezen en voorstellen van het Forum Standaardisatie en geeft ze daarmee formeel zeggingskracht binnen de publieke sector.

Het OBDO heeft op 18 april 2018 besloten dat ook mede-overheden bij aanschaf van ICT-producten en -diensten van € 50.000 of meer conform de Instructie rijksdienst voor de aanschaf van ICT diensten en ICT producten moeten kiezen voor de relevante open standaarden van de pas-toe-of-leg-uit-lijst. Zie ook onze themapagina over onze handreiking Vragen om open standaarden bij inkoop.

Uit het Instellingsbesluit OBDO is voor het Forum Standaardisatie met name van belang,

Artikel 4, lid 2 dat luidt:

"Het OBDO bevordert de interoperabiliteit, en stelt – op advies van het Forum Standaardisatie – de samenstelling van de lijst met open standaarden vast, waarvoor voor overheidsorganisaties een ‘pas-toe-of-leg-uit regime’ geldt. Het OBDO stimuleert en volgt het gebruik van de standaarden op die lijst."

De link wordt in het Instellingsbesluit Forum Standaardisatie gelegd in artikel 1 en artikel 1, letter a:

"Het Forum heeft tot taak om te adviseren over interoperabiliteit en veilige en betrouwbare elektronische uitwisseling en (her)gebruik van gegevens tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers en tussen overheidsorganisaties onderling, door:

a) het doen van voorstellen aan het hoogambtelijk Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) voor het opnemen van standaarden op de lijst met open standaarden waarvoor een ‘pas toe of leg uit’ regime geldt en voor het opnemen van open standaarden op de lijst met aanbevolen open standaarden, evenals het onderhouden van de procedures voor toetsing van standaarden en het beheer van de genoemde lijsten;"

en in

artikel 2, letter g):

"Het Forum legt jaarlijks een werkplan voor aan het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) ter goedkeuring en een rapportage over de uitvoering van de werkzaamheden en resultaten van het voorgaande jaar."

Instellingsbesluiten die niet zijn gepubliceerd zijn via het archief beschikbaar gemaakt.