Onderwerp van consultatie

De instructie rijksdienst inzake de aanschaf van ICT-producten en ICT-diensten verplicht overheidsorganisaties om relevante standaarden op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie uit te vragen en toe te passen bij aanbestedingstrajecten en investeringen. Voor iedere aanbesteding moet een overheidsorganisatie bepalen welke standaarden op de pas-toe-of-leg-uit-lijst relevant zijn. Daarom is voor iedere standaard op de pas-toe-of-leg-uit-lijst een functioneel toepassingsgebied beschreven. Het functioneel toepassingsgebied specificeert in welke situaties de standaard functioneel van toepassing is.

De pas-toe-op-leg-uit lijst is over een periode van 10 jaar gegroeid en daardoor is er weinig uniformiteit in de manier waarop de functioneel toepassingsgebieden zijn beschreven. Het Forum Standaardisatie besloot in 2017 om de functioneel toepassingsgebieden van standaarden op de pas-toe-of-leg-uit lijst uniformer en duidelijker te beschrijven. Sindsdien past het Forum Standaardisatie een standaardsyntaxis toe op de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden. Hierdoor worden de beschrijvingen van de functioneel toepassingsgebieden eenduidiger en uniformer.

De functioneel toepassingsgebieden van standaarden die al op de pas-toe-of-leg-uit lijst staan mogen door de nieuwe bewoordingen niet inhoudelijk wijzigen. Hier is in het proces speciale aandacht voor.

Het onderwerp van deze consultatie is:

Vragen

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op het voorstel om de functioneel toepassingsgebieden van de standaarden Aquo-standaard, SIKB0101, SIKB0102, BWB, ECLI, JCDR, EML_NL, NL LOM en E-Portfolio NL te beschrijven volgens standaardsyntaxis zoals beschreven in het bovengenoemd expertadvies. Wij nodigen u uit om te controleren of de functioneel toepassingsgebieden hierdoor inhoudelijk niet veranderen.

Ook kan u reageren op het doorlopen proces en de samenstelling van de expertgroep (hoofdstuk 2 van het expertadvies).

Let op. De consultatie beperkt zich tot de toepassing van de standaard en de beschrijving van de functioneel toepassingsgebieden volgens standaardsyntaxis. Inhoudelijke reacties op de functioneel toepassingsgebieden vallen buiten de scope van deze consultatie. Voor deze en andere zaken die niet binnen deze consultatie vallen, kan u apart contact opnemen met het Forum Standaardisatie.

Consultatieprocedure en termijn

Uw reactie op deze openbare consultatie kunt u per e-mail sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. Uw reactie dient uiterlijk 2 september 2019 in het bezit te zijn van het Forum Standaardisatie. Alle ontvangen reacties worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen. Het Forum Standaardisatie behoudt zich het recht voor om reacties ontvangen na 2 september 2019 niet mee te nemen in de besluitvorming.

Het Forum Standaardisatie maakt de ontvangen reacties openbaar op de website www.forumstandaardisatie.nl. Als uw reactie van vertrouwelijke aard is en als zodanig dient te worden behandeld, vragen wij u dit aan te geven en naast de vertrouwelijke versie ook een openbare versie in te dienen. Wij publiceren dan alleen de openbare versie.

Terug naar de consultatiepagina