Onderwerp van consultatie

GWSW (Gegevens Woordenboek Stedelijk Water) is een standaard voor eenduidig uitwisseling en hergebruik van gegevens in het stedelijk waterbeheer. De standaard is in april 2019 door Stichting RIONED aangemeld voor plaatsing op de 'pas toe of leg uit'-lijst van het Forum Standaardisatie. Op 17 juni 2019 is GWSW door een groep experts getoetst aan de inhoudelijke criteria voor plaatsing op de pas-toe-of-leg-uit lijst. De resultaten van deze toetsing zijn vastgelegd in een expertadvies.

Het onderwerp van deze consultatie is:

Het expertadvies voor de plaatsing van de standaard GWSW op de pas-toe-of-leg-uit lijst

Vragen

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op:

  • Het advies van de experts om GWSW op de pas-toe-of-leg-uit lijst te plaatsen (paragraaf 1 van het expertadvies).
  • Het door de experts voorgestelde functioneel toepassingsgebied van de verplichting (paragraaf 4.1 van het expertadvies).
  • De constateringen en conclusies van de experts met betrekking tot de criteria voor plaatsing op de pas-toe-of-leg-uit lijst (paragrafen 5.1-5.4 van het expertadvies).
  • De adoptieadviezen van de experts aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (paragraaf 5.5 van het expertadvies).
  • Het doorlopen proces en de samenstelling van de expertgroep (paragraaf 2 van het expertadvies).

Daarnaast kan u elke aanvullende overweging meegeven aan het Forum Standaardisatie en Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid die van invloed kan zijn op het besluit om GWSW op de pas-toe-of-leg-uit lijst te plaatsen.

Consultatieprocedure en termijn

Uw reactie op deze openbare consultatie kunt u per e-mail sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. Uw reactie dient uiterlijk 2 september 2019 in het bezit te zijn van het Forum Standaardisatie. Alle ontvangen reacties worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen. Het Forum Standaardisatie behoudt zich het recht voor om reacties ontvangen na 2 september 2019 niet mee te nemen in de besluitvorming.

Het Forum Standaardisatie maakt de ontvangen reacties openbaar op de website www.forumstandaardisatie.nl. Als uw reactie van vertrouwelijke aard is en als zodanig dient te worden behandeld, vragen wij u dit aan te geven en naast de vertrouwelijke versie ook een openbare versie in te dienen. Wij publiceren dan alleen de openbare versie.

Terug naar de consultatiepagina