Onderwerp van consultatie

De standaard COINS 2.0 werd in april 2017 door het BIM Loket aangemeld voor plaatsing op de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie. Na het doorlopen van een toetsingsprocedure waarvan een expertonderzoek en openbare consultatie deel uitmaakten, besloot het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) in mei 2018 om COINS 2.0 op de pas-toe-of-leg-uit lijst op te nemen. Het Forumadvies COINS 2.0 geeft details over de procedure die leidde tot de opname van COINS 2.0 op de pas-toe-of-leg-uit lijst van het Forum Standaardisatie.

Naar aanleiding van reacties van belanghebbende organisaties verzocht het BIM Loket (beheerorganisatie van de COINS) in oktober 2018 om het functioneel toepassingsgebied van COINS 2.0 te beperken tot de grond-, weg- en waterbouw (GWW). De verplichting om COINS 2.0 toe te passen in de burger en utiliteitsbouw (B&U) vervalt hiermee. Deze beperking van het functioneel toepassingsgebied is het onderwerp van deze openbare consultatie.

Vraag

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op het advies om het functioneel toepassingsgebied van COINS 2.0 als volgt vast te stellen:

COINS moet worden toegepast op het in samenhang vastleggen en uitwisselen van informatie en documenten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de grond-, weg- en waterbouw gedurende de gehele levenscyclus.

Let op. De consultatie beperkt zich tot de definitie van het functioneel toepassingsgebied van COINS 2.0. Reacties op de kwaliteit van de standaard of de opname van COINS 2.0 op de pas-toe-of-leg-uit lijst vallen buiten de scope van deze consultatie. Voor deze en andere zaken die niet binnen deze consultatie vallen, kan u apart contact opnemen met het Forum Standaardisatie.

Consultatieprocedure en termijn

Uw reactie op deze openbare consultatie kunt u per e-mail sturen naar info@forumstandaardisatie.nl. Uw reactie dient uiterlijk 25 maart 2019 in het bezit te zijn van het Forum Standaardisatie. Alle ontvangen reacties worden door het Forum Standaardisatie in beschouwing genomen. Het Forum Standaardisatie behoudt zich het recht voor om reacties ontvangen na 25 maart 2019 niet mee te nemen in de besluitvorming.

Het Forum Standaardisatie maakt de ontvangen reacties openbaar op de website www.forumstandaardisatie.nl. Als uw reactie van vertrouwelijke aard is en als zodanig dient te worden behandeld, vragen wij u dit aan te geven en naast de vertrouwelijke versie ook een openbare versie in te dienen. Wij publiceren dan alleen de openbare versie.

Terug naar de consultatiepagina